Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по условията на труд
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по условията на труд Национален съвет по условията на труд

Председател/и

Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ
Мариана Танчева, директор "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Членове

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
заместник-министър на финансите
д-р Александър Златанов, заместник министър на здравеопазването
Калина Костадинова, заместник-министър на икономиката
заместник-министър на енергетиката
заместник-министър на на околната среда и водите
Крум Неделков, заместник-министър на земеделието, храните и горите
заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тодор Анастасов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Сокол Силянов, държавен експерт, НОИ
Евгени Иванов, изпълнителен директор, КРИБ
д-р Петя Георева, АИКБ
Снежана Славчева, директор на дирекция "Индустриални отношения", БСК
Боряна Белчева, Съюз за стопанска инициатива
Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”

Функции

обсъжда състоянието на условията на труд и дейността за инспектиране на труда и предлага мерки за подобряването им;

обсъжда Национална програма за безопасност и здраве при работа и отчет за изпълнението й;

обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове в областта на условията на труд и инспектирането на труда и прави предложения за изменението им;

взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд;

създава помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси;

координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;

проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;

приема програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд "Условия на труд";

взема решения за извършване на съвместни проверки по реда на Закона за инспектиране на труда.

 

Стратегически цели

Осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище.

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

contactsNSUT

Секретар на НСУТ: Калина Петкова- директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", МТСП
Секретариат: дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", МТСП
За контакти: Калина Петкова
тел.: 02/8119539
e-mail: petkova@mlsp.government.bg

Заседания

Заседание на 18.05.2021 г. Покана

Заседание на 18.05.2021 г. Решения

Заседание на 22.07.2021 г. Покана

Заседание на 22.07.2021 г. Решения

Заседание 22.08.2017 г., Покана

Заседание 22.08.2017 г., Решения

Заседание 11.10.2017 г., Покана

Заседание 11.10.2017 г., Решения

Заседание 21.11.2017 г., Покана

Заседание 21.11.2017 г., Решения

Заседание 12.02.2018 г., Покана

Заседание 12.02.2018 г., Решения

Заседание 25.07.2018 г., Покана

Заседание 25.07.2018 г., Решения

Заседание 05.10.2018 г., Покана

Заседание 05.10.2018 г., Решения

Заседание 25.02.2019 г., Покана

Заседание 25.02.2019 г., Решения

Заседание 27.05.2019 г., Покана

Заседание 27.05.2019 г., Решения

Заседание 14.10.2019 г., Покана

Заседание 14.10.2019 г., Решения

Заседание 07.01.2020 г., Покана 1

Заседание 07.01.2020 г., Покана 2

Заседание 07.01.2020 г., Решения

Заседание 10.02.2020 г., Покана

Заседание 10.02.2020 г., Решения

Заседание 11.06.2020 г., Покана

Заседание 11.06.2020 г., Решения

Заседание 17.11.2020 г., Покана

Заседание 17.11.2020 г., Решения

Заседание на 12.02.2021 г. Покана

Заседание на 12.02.2021 г. Решения

Акт за създаване

 Съветът е създаден на основание чл. 39-40 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

В чл. 39 и чл. 40 на Закона са посочени основните функции на съвета

Правилник за вътрешната организация на дейността

Правилник за работата на НСУТ

Актуализираният Правилник за работата на Националния съвет по условията на труд е утвърден от министъра на труда и социалната политика и председател на НСУТ на 05.05.2021 г.