Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по условията на труд
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по условията на труд Национален съвет по условията на труд

Председател/и

министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ
Снежана Славчева, директор "Индустриални отношения", БСК

Членове

Светлана Дянкова, заместник-министър на труда и социалната политика
Людмила Елкова, заместник-министър на финансите
д-р Бойко Пенков, заместник министър на здравеопазването
Анна Янева, заместник-министър на икономиката и енергетиката
Дин Онбаши, заместник-министър на на околната среда и водите
д-р инж. Валентина Маринова, заместник-министър на земеделието и храните
Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Евгени Иванов, изпълнителен директор, КРИБ
Стойчо Симов, член на контролния съвет на АИКБ
Мариана Танчева, директор на дирекция "ЕИЕП", БТПП
Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”
Сокол Силянов, държавен експерт, НОИ

Функции

- обсъжда състоянието на условията на труд и предлага мерки за подобряването им;

- обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове по въпросите на условията на труд и прави предложения за изменението и допълнението им;

- взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд;

- създава помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси;

- координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;

- проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;

- приема програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд "Условия на труд".

- възлага чрез конкурс проучването и разработването на проекти за решаване на национално значими и други важни проблеми по условията на труд (съгл. ПМС 87 от 1997 г.)

Стратегически цели

Осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище.

Акт за създаване

Съветът е създаден на основание чл. 39-40 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

В чл. 39 и чл. 40 на Закона са посочени основните функции на съвета

Правилник за вътрешната организация на дейността

Правилник за работата на съвета

Правилникът за работата на Националния съвет по условията на труд е утвърден от министъра на труда и социалната политика и председател на НСУТ на 25.09.2003 г.

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Калина Петкова - началник на отдел "Условия на труд", МТСП

Секретариат:

  • Министерство на труда и социалната политика
  • отдел "Условия на труд" в дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

За контакти - Калина Петкова - началник на отдел "Условия на труд"

Телефон: 02/ 8119 539

E-mail: petkova@mlsp.government.bg