Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Председател/и

Атанас Пеканов, заместник министър-председател по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Заместник-председател/и

Членове

Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика
Бойко Рашков, заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи
Валери Белчев, министър на финансите
Виолета Комитова, министър на регионалното развитие и благустройството
Даниела Везиева, министър на икономиката
Христо Алексиев, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Асен Личев, министър на околната среда и водите
Николай Денков, министър на образованието и науката
Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването
Христо Бозуков, министър на земеделието, храните и горите
Андрей Живков, министър на енергетиката
Велислав Минеков, министър на културата
Светла Балтова, министър на туризма
Андрей Кузманов, министър на младежта и спорта

Работна програма

Секретариат

Връзки и контакти

Правилник за вътрешна организация на дейността на съвета

Заседание ноември 2016 г.

Заседание СКУСЕС март 2019

Неприсъствени процедури на вземане на решения СКУСЕС 2020

Писмена процедура СКУСЕС януари 2020

Писмена процедура СКУСЕС януари 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС февруари 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС март 2020

Писмена процедура СКУСЕС март 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС март 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС април 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС май 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС юни 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020 2 ,d

Писмена процедура СКУСЕС юли 2020 3

Писмена процедура СКУСЕС ю.и 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС август 2020

Писмена процедура СКУСЕС август 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС септември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2020

Писмена процедура СКУСЕС октомври 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 (3)

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 6 та

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 7 ма

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 8 ма

Писмена процедура СКУСЕС ноември 2020 9 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020

Писвена процедура СКУСЕС декември 2020 2 ра

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 3 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 4 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 5 та

Писмена процедура СКУСЕС декември 2020 6 та

Заседание на СКУСЕС 30 ноември 2020

Неприсъствени процедури СКУСЕС 2021