Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за административната реформа
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за административната реформа Съвет за административната реформа

Председател/и

Томислав Дончев, заместник министър-председател

Заместник-председател/и

Членове

Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи
Владислав Горанов, министър на финансите
Валентин Радев, министър на вътрешните работи
Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика
Цецка Цачева, министър на правосъдието
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Кирил Ананиев, министър на здравеопазването
Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
Боил Банов, министър на културата
Нено Димов, министър на околната среда и водите
Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Емил Караниколов, министър на икономиката
Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Николина Ангелкова, министър на туризма
Красен Кралев, министър на младежта и спорта
Атанас Темелков, председател на Държавна агенция „Електронно управление"
Веселин Даков, главен секретар на Министерския съвет
Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация
Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
Бисер Михайлов, областен управител на област Благоевград
Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас

Акт за създаване

Постановление № 192 на Министерския съвет от 5 август 2009 г.

(Обн., ДВ, бр. 64 от 11.08.2009 г., изм. и доп., бр. 97 от 8.12.2009 г., в сила от 8.12.2009 г., бр. 25 от 25.03.2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм., бр. 77 от 4.10.2011 г., в сила от 4.10.2011 г., изм. и доп., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., бр. 69 от 6.08.2013 г., в сила от 6.08.2013 г., изм. и доп., бр. 16 от 25.02.2014 г., изм., бр. 67 от 12.08.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г., изм. и доп. бр.63 от 4.08.2017 г., в сила от 4.08.2017 г.)

 

Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г.

Правилник организация на дейността

Правилникът за организацията на дейността на Съвета за административната реформа е приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 27 ноември 2009 г.

(Приет с ПМС № 283 от 27.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 97 от 08.12.2009 г., в сила от 8.12.2009 г., изм., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., бр. 15 от 18.02.2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. и доп., бр. 25 от 25.03.2011 г., в сила от 25.03.2011 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., в сила от 4.10.2011 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., доп., бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 18.12.2012 г., изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., бр. 69 от 6.08.2013 г., в сила от 6.08.2013 г., изм. и доп., бр. 16 от 25.02.2014 г., изм., бр. 67 от 12.08.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 4.08.2017 г.)

Правилник за организацията на дейността на съвета

Работна програма

Доклади за дейността на съвета

Отчет за дейността през 2010 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2010 г. е приет на заседанието, проведено на 24 февруари 2011 г.

Отчет за дейността през 2011 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2011 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 28 февруари 2012 г. с Решение № 9. Отчетът е приет от Министерския съвет с протоколно решение № 14.6 на 11 април 2012 г.

Отчет за дейността през 2012 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2012 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 18 януари 2013 г. с Решение № 14.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2013 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2013 г. е одобрен от съвета с Протокол № 33 от 6 юни 2014 г. Докладът е приет от Министерския съвет с протоколно решение № 25.29 от заседанието на 25 юни 2014 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2014 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2014 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 5 март 2015 г. Докладът е приет и с протоколно Решение № 11.2 на Министерския съвет от 18 март 2015 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2015 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2015 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 30 март 2016 г. Докладът е приет и с протоколно Решение № 16.2 на Министерския съвет от 20 април 2016 г.

Отчет за дейността през 2009 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2009 г. е приет на заседанието, проведено на 19 март 2010 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2016 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2016 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 25 октомври 2017 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 47.1 на Министерския съвет от 7 ноември 2017 г.

Секретариат и работни групи към съвета

Секретариат: Дирекция "Модернизация на администрацията", Администрация на Министерския съвет, тел. 02 940 24 94, имейл d.doncheva@government.bg

Правила за организацията на дейността на секретариата

Правилата за организацията на дейността на секретариата на Съвета за административната реформа са утвърдени от главния секретар на Министерския съвет през 2011 г.

Функции

Съветът за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация.

Съветът за административната реформа има следните функции:
1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;
2. съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;
3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;
4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;
5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;
6. координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;
7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:
а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;
                                                                                           б) намаляване на регулаторната тежест за бизнеса;
в) административното обслужване;
г) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация.
8. предлага дейности и осъществява мониторинг на изпълнението на поетите от Република България ангажименти по Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление".