Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за административната реформа
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за административната реформа Съвет за административната реформа

Председател/и

заместник министър-председател

Заместник-председател/и

Членове

заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма
заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи
министър на финансите
министър на вътрешните работи
министър на регионалното развитие и благоустройството
министър на труда и социалната политика
министър на правосъдието
министър на образованието и науката
министър на здравеопазването
министър на културата
министър на околната среда и водите
министър на земеделието, храните и горите
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
министър на икономиката
министър на енергетиката
министър на младежта и спорта
председател на Държавна агенция „Електронно управление"
главен секретар на Министерския съвет
изпълнителен директор на Института по публична администрация
изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
областен управител
областен управител

Акт за създаване и поименен състав на съвета

Постановление № 192 на Министерския съвет от 5 август 2009 г.

(Обн., ДВ, бр. 64 от 11.08.2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от 2014 г., бр. 63 от 2017 г. и бр. 1 от 2019 г.) 

Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г.

Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа

Заповед № Р - 55 от 10 април 2018 г.

Заповед № Р - 55 от 10 април 2018 г. за изменение на Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа

Заповед № Р-177 от 2 ноември 2018 г.

Заповед № Р-177 от 2 ноември 2018 г. за изменение на Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р - 55 от 10 април 2018 г.

Заповед № Р-2 от 4 януари 2019 г.

Заповед № Р-2 от 4 януари 2019 г. за изменение на Заповед № Р - 193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р – 55 от 10 април 2018 г. и Заповед № Р – 177 от 2 ноември 2018 г.

Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г.

Заповед № Р-86 от 27 юни 2019 г.

Заповед № Р-86 от 27 юни 2019 г. за изменение на Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р-55 от 10 април 2018 г., Заповед № Р-177 от 2 ноември 2018 г. и Заповед № Р-2 от 4 януари 2019 г.

Заповед № Р-119 от 20 септември 2019 г.

Заповед № Р-119 от 20 септември 2019 г. за изменение на Заповед № Р - 193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р - 55 от 10 април 2018 г., Заповед № Р - 177 от 2 ноември 2018 г., Заповед № Р - 2 от 4 януари 2019 г. и Заповед № Р - 86 от 27.06.2019 г.

Заповед № Р-32 от 18 февруари 2020 г.

Заповед № Р-32 от 18 февруари 2020 г. за изменение на Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р-55 от 10 април 2018 г., Заповед № Р-177 от 2 ноември 2018 г., Заповед № Р-2 от 4 януари 2019 г., Заповед № Р-86 от 27 юни 2019 г. и Заповед № Р-119 от 20 септември 2019 г.

Заповед № Р-122 от 26 август 2020 г.

Заповед № Р-122 от 26 август 2020 г. за изменение на Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р-55 от 10 април 2018 г., Заповед № Р-177 от 2 ноември 2018 г., Заповед № Р-2 от 4 януари 2019 г., Заповед № Р—86 от 27 юни 2019 г., Заповед № Р-119 от 20 септември 2019 г. и Заповед № Р-32 от 18 февруари 2020 г.

Заповед № Р-170 от 17 ноември 2020 г.

Заповед № Р-170 от 17 ноември 2020 г. зА изменение на Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р - 55 от 10 април 2018 г., Заповед № Р - 177 от 2 ноември 2018 г., Заповед № Р - 2 от 4 януари 2019 г., Заповед № Р - 86 от 27 юни 2019 г., Заповед № Р - 119 от 20 септември 2019 г., Заповед № Р - 32 от 18 февруари 2020 г. и Заповед № Р - 122 от 26 август 2020 г.

Заповед № Р-182 от 14 декември 2020 г.

Заповед № Р-182 от 14 декември 2020 г. за изменение на Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р - 55 от 10 април 2018 г., Заповед № Р - 177 от 2 ноември 2018 г., Заповед № Р - 2 от 4 януари 2019 г., Заповед № Р - 86 от 27 юни 2019 г., Заповед № Р - 119 от 20 септември 2019 г., Заповед № Р - 32 от 18 февруари 2020 г., Заповед № Р - 122 от 26 август 2020 г. и Заповед № Р-170 от 17 ноември 2020 г.

Заповед № Р - 186 от 18.12.2020 г.

Заповед № Р-182 от 14 декември 2020 г. за изменение на Заповед № Р-193 от 23 октомври 2017 г. за определяне на поименния състав на Съвета за административната реформа, изменена със Заповед № Р - 55 от 10 април 2018 г., Заповед № Р - 177 от 2 ноември 2018 г., Заповед № Р - 2 от 4 януари 2019 г., Заповед № Р - 86 от 27 юни 2019 г., Заповед № Р - 119 от 20 септември 2019 г., Заповед № Р - 32 от 18 февруари 2020 г., Заповед № Р - 122 от 26 август 2020 г., Заповед № Р-170 от 17 ноември 2020 г. и Заповед № Р-182 от 14 декември 2020 г.

Правилник за организация на дейността на съвета

Правилникът за организацията на дейността на Съвета за административната реформа е приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 27 ноември 2009 г.

(Приет с ПМС № 283 от 27.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 97 от 08.12.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 46 от 2010 г., бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от 2014 г., бр. 63 от 2017 г., бр. 1 от 2019 г. и бр. 54 от 2020)

Правилник за организацията на дейността на съвета

Работна програма

Одобрените работни програми на Съвета за административната реформа за предходни години се намират в рубриката "Библиотека"

Работна програма на Съвета за административната реформа за 2021 г.

Работната програма на съвета е одобрена на заседанието, проведено на 28 януари 2021 г.

Доклади за дейността на съвета

Отчет за дейността през 2010 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2010 г. е приет на заседанието, проведено на 24 февруари 2011 г.

Отчет за дейността през 2011 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2011 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 28 февруари 2012 г. с Решение № 9. Отчетът е приет от Министерския съвет с протоколно решение № 14.6 на 11 април 2012 г.

Отчет за дейността през 2012 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2012 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 18 януари 2013 г. с Решение № 14.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2013 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2013 г. е одобрен от съвета с Протокол № 33 от 6 юни 2014 г. Докладът е приет от Министерския съвет с протоколно решение № 25.29 от заседанието на 25 юни 2014 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2014 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2014 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 5 март 2015 г. Докладът е приет и с протоколно Решение № 11.2 на Министерския съвет от 18 март 2015 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа за 2015 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2015 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 30 март 2016 г. Докладът е приет и с протоколно Решение № 16.2 на Министерския съвет от 20 април 2016 г.

Отчет за дейността през 2009 г.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа през 2009 г. е приет на заседанието, проведено на 19 март 2010 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2016 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2016 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 25 октомври 2017 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 47.1 на Министерския съвет от 7 ноември 2017 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2017 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2017 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 16 юли 2018 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 29.1 на Министерския съвет от 25 юли 2018 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2018 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2018 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 12 февруари 2019 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 8.2 на Министерския съвет от 20 февруари 2019 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2019 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2019 г. е одобрен с решението по т. 2 от протокол № 55 от 25 март 2020 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 34.2 на Министерския съвет от 3 юни 2020 г.

Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2020 г.

Докладът за дейността на Съвета за административната реформа за 2020 г. е одобрен на заседанието на съвета, проведено на 28 януари 2021 г. Докладът е одобрен и с протоколно Решение № 13.1 на Министерския съвет от 24 февруари 2021 г.

Протоколи от проведените заседания: 2013 г. - 2020 г.

Протоколите от заседанията на Съвета за административната реформа за периода 2009 - 2012 г. се намират в рубриката "Заседания".

Одобрените от съвета документи се намират в рубриката "Библиотека".

Протокол - 18 януари 2013 г.

Протокол - 9 август 2013 г.

Протокол - 20 декември 2013 г.

Протокол - 31 март 2014 г.

Протокол - 6 юни 2014 г.

Протокол - 19 юни 2014 г.

Протокол - 13 януари 2015 г.

Протокол - 5 март 2015 г.

Протокол - 17 април 2015 г.

Протокол - 22 май 2015 г.

Протокол - 13 юли 2015 г.

Протокол - 10 декември 2015 г.

Протокол - 30 март 2016 г.

Протокол - 8 септември 2016 г.

Протокол - 25 октомври 2017 г.

Протокол - 21 февруари 2018 г.

Протокол - 16 юли 2018 г.

Протокол - 19 декември 2018 г.

Протокол - 12 февруари 2019 г.

Протокол - 27 февруари 2019 г.

Протокол - 26 март 2019 г.

Протокол - 10 април 2019 г.

Протокол - 16 септември 2019 г.

Протокол - 19 февруари 2020 г.

Протокол - 10 март 2020 г.

Протокол - 25 март 2020 г.

Протокол - 3 юни 2020 г.

Протокол - 3 септември 2020 г.

Протокол - 10 септември 2020 г.

Протокол - 24 септември 2020 г.

Протокол - 15 декември 2020 г.

Протокол - 18 декември 2020 г.

Протокол - 28 януари 2021 г.

Протокол - 5 март 2021 г.

Протокол - 7 април 2021 г.

Секретариат и работни групи към съвета

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат. 

Съгласно решението по т. 6 от Протокола от заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 25 октомври 2017 г. и на основание чл. 2а от Постановление № 192 на Министерския съвет за създаване на Съвета за административната реформа, към съвета се създават постоянни работни групи за развитие на човешките ресурси и за оценка на въздействието.

Правила за организацията на дейността на секретариата

Правилата за организацията на дейността на секретариата на Съвета за административната реформа са утвърдени от главния секретар на Министерския съвет през 2011 г.

Структура, задачи, организация на работата и поименен състав на постоянните работни групи към Съвета за административната реформа

Документът е одобрен на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 16 юли 2018 г.

Решения на Съвета за административната реформа: 2013 - 2015 г.

Функции

Съветът за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация.

Съветът за административната реформа има следните функции:
1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;
2. съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;
3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;
4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;
5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;
6. координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;
7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:
а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;

б) намаляване на регулаторната тежест за бизнеса;
в) административното обслужване;
г) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация.
8. предлага дейности и осъществява мониторинг на изпълнението на поетите от Република България ангажименти по Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление".

 

Регулаторен борд към съвета

Състав (чл. 2б, ал.1 от ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на съвета):

Председател – заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1. т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, и членове, определени със заповед на министър-председателя.

Функции (чл. 2б, ал. 2 от ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на съвета):

1. извършва периодични секторни прегледи на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност;

2. дава становища относно необходимостта, вида и обхвата на предложени за въвеждане с проекти на нормативни актове регулаторни режими по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност или друга форма на увеличаване или намаляване на регулаторната тежест за гражданите и бизнеса;

3. извършва периодичен преглед и контрол върху изпълнението на приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест;

4. разглежда докладите на работните групи, на които са възложени задачи, свързани с намаляване на административната и регулаторната тежест;

5. разглежда други въпроси, свързани с намаляването на административната и регулаторната тежест, по инициатива на министър-председателя, заместник министър-председателите или министрите.

Становища и решения (чл. 2б, ал. 3, 4 и 5 от ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на съвета):

Становищата по чл. 2б, ал. 2, т. 2 от ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на съвета се дават въз основа на изслушване на вносителя от Регулаторния борд, когато при съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или при обществените консултации по Закона за нормативните актове е получено становище, с което се възразява срещу разпоредби от проекта на нормативен акт, за които е установено, че ще имат ефект върху регулаторната тежест.

По изключение, по преценка на председателя на борда становището по чл. 2б, ал. 2, т. 2 от ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на съвета се дава без провеждане на изслушване, ако има основания за спешно приемане на нормативния акт или ако бележките и предложенията в становището по ал. 3 са отразени от вносителя.

Решенията на борда в изпълнение на функциите по чл. 2б, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на съвета се представят на министър-председателя и на участниците в заседанията. Решенията се включват в доклада на вносителя при разглеждането на проекта на акт от Министерския съвет.

Становище 1 - 2017 г.

Становище на Регулаторния борд относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Становище 2 - 2017 г.

Становище на Регулаторния борд относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали