Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по въпросите на социалното включване Национален съвет по въпросите на социалното включване

Председател/и

Гълъб Донев, зам.министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Членове

Надя Клисурска-Жекова, заместник-министър на труда и социалната политика
Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването
Евгения Пеева, заместник-министър на образованието и науката
Иван Демерджиев, заместник-министър на правосъдието
Виолета Лорер, заместник-министър на финансите
Тодор Анастасов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Енчо Мирчев, заместник-министър на вътрешните работи
Зарица Динкова, заместник-министър на външните работи
Калина Константинова, заместник-министър на икономиката
Христина Велинова, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Борислава Танева, заместник-министър на културата
Валентин Гичев, заместник-министър на младежта и спорта
Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт
Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт
Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето
Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания
Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Даниела Ушатова, Национално сдружение на общините в Република България
Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община
Станчо Ставрев, заместник-кмет на община Тунджа
Асия Гонева, Конфедерация на независимите синдикати в България
Антония Боянова, Конфедерация на труда "Подкрепа"
Стойчо Симов, Асоциация на индустриалния капитал в България
Жасмина Саръиванова, Българска стопанска камара
Цветан Симеонов, Българска търговско-промишлена палата
Румяна Георгиева, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Емануил Паташев, Каритас България
Мария Желязкова, Европейска анти-бедност мрежа – България
Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики
Иванка Шалапатова, Фондация "За нашите деца"
Гергана Енчева, Сдружение „Гаврош”
Никола Андреев, Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Надежда Тодоровска, Български червен кръст
Мариана Писарска, Национална мрежа за децата
Митко Доков, Фондация "Областен ромски съюз"
Георги Георгиев, Национален алианс за социална отговорност
Елена Кабакчиева, Фондация "Здраве и социално развитие"
Соня Владимирова, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Елица Димитрова, Българска академия на науките
Мария Петрова, Съюз за стопанска инициатива

Функции

  • обсъжда предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване;
  • прави предложения за разработване проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта на социалното включване и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение;
  • дава становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване;
  • подпомага сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторинг на държавната политика по социално включване;
  • разработва, обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки на изпълнението на държавната политика по социално включване;
  • съдейства за мониторинга на изпълнението на държавната политика по социално включване;
  • предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика по социално включване.

Стратегически цели

Осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване.

Акт за създаване


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет_изм. 03.04.2018-2

ПМС №112 от 13 май 2009 г.

Постановление № 112 от 13 май 2009 г. за създаване на национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет

Секретариат

Секретариат:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция "Социално включване";

Тонислава Сотирова – началник на отдел "Политики за социално включване, децата и семейството"

·         За контакти - Ася Илиева, главен експерт

·         Телефон: 02/ 8119 454

·         E-mail: Asya.Ilieva@mlsp.government.bg