Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален консултативен съвет за младежта
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален консултативен съвет за младежта Национален консултативен съвет за младежта

Председател/и

Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта

Заместник-председател/и

Членове

Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи
Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика
Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването
Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката
Любен Кънчев, заместник-министър на туризма
Румен Димитров, заместник-министър на културата
Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката
Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието
Мариела Личева, заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето
Калин Каменов, член на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България и кмет на Община Враца
Али Мисанков, представител на Национално представителство на студентските съвети в Р България
Тодор Йосифов, председател на Национално сдружение „Младежки глас“
Станимир Бояджиев, председател на „Български младежки червен кръст“

Функции

1.  Дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта;

2. Предлага мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта;

3. Обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.

 

Стратегически цели

 Националният консултативен съвет за младежта е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта.

 

Акт за създаване

Чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за младежта.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: ................

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на младежта и спорта
  • Дирекция "Младежки политики"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................