Консултативни съвети Консултативни съвети
Висш съвет по фармация
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Висш съвет по фармация Висш съвет по фармация

Председател/и

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването

Заместник-председател/и

Д-р Бойко Пенков, заместник-министър

Членове

Д-р Бойко Пенков, заместник-министър, МЗ
Маг.фарм. Розалина Кулаксъзова, ИАЛ
Христина Гетова, МЗ
Маг. фарм. Венда Зидарова, МЗ
Маг. фарм. Орлин Недев, МЗ
Проф. Николай Ламбов, дф, ФФ-МУ –София
Проф. Данка Обрешкова – Панкова,дф, – ФФ-МУ-Пловдив
Проф. Диана Иванова, дбн- ФФ-МУ –Варна
Маг.фарм. Мирослав Ненчев, Български фармацевтичен съюз
Проф. Илко Гетов, Български фармацевтичен съюз
Маг .фарм. Венелин Сапунаров, Български фармацевтичен съюз
Маг.фарм. Димитрия Стайкова, Български фармацевтичен съюз
Маг.фарм. Цветанка Вълчанова, Български фармацевтичен съюз
Маг.фарм. Милена Цонева, НЗОК
Маг.фарм Павлина Иванова, НЗОК
Лиляна Костова, Българска асоциация на помощник-фармацевтите

Заповед № РД-02-149/25.08.2014г.

Заповед № РД-02-13/16.01.2015г.

Заповед № РД-02-103/12.06.2015г.

Заповед № РД-02-301/17.12.2015г.

Заповед № РД-02-20/17.02.2017г.

Заповед № РД-02-29/09.03.2017г.

Заповед № РД-02-70/02.06.2017г.

Заповед № РД-02-235/21.12.2017г.

Заповед № РД-02-128/29.06.2018г.

Заповед № РД-02-136/10.07.2018г.

Заповед № РД-01-31/14.02.2019г.

Заповед РД-02-127_04.09.2019_Лиляна Костова

Заповед № РД-02-20/17.02.2017г. Заповед № РД-02-29/09.03.2017г.

Работна програма

Проведено заседание на ВСФ на 15.05.2018г. при следния дневен ред:

1. Избиране на заместник -председател на ВСФ чрез тайно гласуване.

2. Обсъждане на текущи въпроси по функционирането и приоритетите на Министерството на здравеопазването във фармацевтичния сектор. 

3. Приемане на годишна работна програма на Висшия съвет по фармация.

4. Обсъждане на нормативни промени във връзка с оптимизиране на дейността на лечебните заведения.

5. Разни.

Заседание на ВСФ, проведено на 15.05.2018г.

На заседанието за заместник-председател на ВСФ е избран д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването. Обсъдени са всички точни от съответния дневен ред.

Дневен ред на заседание на ВСФ 25.09.2019

Дневен ред на заседание на ВСФ на 25.09.2019г. от 10:00 в заседателната зала на МЗ

Секретариат

Секретар: маг. фарм. Таня Гергинова, главен експерт в дирекция "Лекарствена политика", отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването.

Лице за контакт: маг. фарм. Таня Гергинова, главен експерт в дирекция "Лекарствена политика", отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването.

телефон : 02/93 01 2126

e-mail: tgerginova@mh.government.bg

Дневен ред на заседание на ВСФ 25.09.2019

Дневен ред на заседание на ВСФ на 25.09.2019г. от 10:00 в заседателната зала на МЗ

Заседания

Проведено бе заседание на ВСФ на 10.03.2017г . на което, чрез тайно гласуване бе избран заместник-председател на ВСФ. Обсъдено бе текущото състояние на системата на лекарствоснабдяването и актуалните проблеми през 2017г. 

Заседание на ВСФ на 15.05.2018г. от 10:00ч

Дневен ред на заседание на ВСФ 25.09.2019

Функции

Висшият съвет по фармация обсъжда и дава становища по:

1. основните насоки и приоритети в областта на фармацията;

2. етични проблеми на фармацията;

3. проекти на нормативни актове свързани с фармацията;

4. научни приоритети в областта на фармацията;

5. програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти.