Консултативни съвети Консултативни съвети
Висш съвет по фармация
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Висш съвет по фармация Висш съвет по фармация

Председател/и

д-р Петър Москов, министър на здравеопазването

Заместник-председател/и

д-р Бойко Пенков, заместник-министър

Членове

Д-р Бойко Пенков, МЗ
Маг.фарм. Розалина Кулаксъзова, ИАЛ
Христина Гетова, МЗ
Венда Зидарова, МЗ
Орлин Недев, МЗ
Доц. дф. Николай Ламбов, ФФ-МУ –София
Доц. Данка Обрешкова – Панкова,, дм – ФФ-МУ-Пловдив
проф. Диана Иванова, дбн- ФФ-МУ –Варна
маг.фарм. Мирослав Ненчев, Български фармацевтичен съюз
маг.фарм. доц. Илко Гетов, Български фармацевтичен съюз
маг .фарм. Венелин Сапунаров, Български фармацевтичен съюз
маг.фарм. Димитрия Стайкова, Български фармацевтичен съюз
маг.фарм. Аделина Любенова, Български фармацевтичен съюз
маг.фарм. Милена Цонева, НЗОК
маг.фарм.ЛидияХристова-Тотева, НЗОК

Функции

- разглежда и прави предложения по основните насоки и приоритети в областта на фармацията;

- дава становища при изработването на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с фармацията;

- участва и консултира разработването на списъци с лекарства във връзка с прилагане на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ) и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

- участва и дава становище за проучванията на лекарствената употреба и изготвянето на критерии за оценка рационалността на употребата на лекарства;

- прави мотивирано предложение за издаване на разрешения или отказ за издаване на разрешения за откриване на аптеки по реда на чл. 73, ал. 2 ЗЛАХМ;

- прави предложения за закриване на аптеки в случаите по чл. 109, ал. 1 ЗЛАХМ;

- прави предложение за издаване или отнемане на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

- дава становища за цени на приготвяни в аптеките екстемпорални лекарствени форми;

- разработва основните принципи на Добрата фармацевтична практика и ги предлага на министъра на здравеопазването за одобрение;

- дава становище за фармацевтичното образование и следдипломната квалификация на фармацевтичните кадри и прави препоръки за тяхното подобряване;

- дава становище и обсъжда програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствата;

- дава становище относно участието на фармацевтични кадри в разработването и решаването на национални екологични проблеми;

- следи развитието на фармацевтичната наука и практика в други страни и дава становище за внедряване на положителния опит в нашата страна.

Стратегически цели

Акт за създаване

чл. 16 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед №РД 09-662/03.12.2009 г.; изм. със Заповеди №№ РД 09-22/18.01.2010 г. и РД 09-243/10.05.2010 г. 

 

Състав на ВСФ:

Заповед № РД-09-444/16.07.2010 г.

Заповед № РД-09-490/04.08.2010;

Заповед № РД-09-570/08.09.2011 г.

Заповед № РД-09-60/02.03.2011;

Заповед № РД-09-97/04.04.2011 г.

Заповед за служители по чл. 12, т. 3 от Правилника на ВСФ, подпомагащи дейността му:

Заповед № РД-15-2036/15.07.2010 г.

Заповед № РД-09-62/02.03.2011 г.;

Заповед за Експерти по чл. 10, т. 1 от Правилника на ВСФ, подпомагащи работата му:

Заповед № РД-15-2036/15.07.2010 г.

Заповед № РД-09-639/08.11.2010 г.

Заповед № РД-09-62/02.03.2011 г. Заповед № РД-09-178/14.10.2013 г.; Заповед № РД-02-11/24.01.2014 г.Заповед № РД-02-13/16.01.2015г. Заповед № РД-02-103/12.06.2015г Заповед № РД-02-301/17.12.2015г

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Проведено заседание на ВСФ на 29.01.2015г при следния дневен ред:

1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, публикуван на страницата на МЗ.

2. Обсъждане на Проект за развитие на електронното здравеопазване

3. Обсъждане на предстоящи промени в нормативната база през 2015 г. 

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Мария Русчева, гл.експерт в Д „ЛП“ МЗ

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на здравеопазването

Лице за контакти: Мария Русчева, гл.експерт в Д „ЛП“ МЗ

Телефон за контакти: 9301 337

E-mail: mruscheva@mh.government.bg