Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по киберсигурността
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по киберсигурността Съвет по киберсигурността

Председател/и

Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

Заместник-председател/и

Членове

Младен Маринов, министър на вътрешните работи
Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи
Владислав Горанов, министър на финансите
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Кирил Ананиев, министър на здравеопазването
Емил Димитров, министър на околната среда и водите
генерал Андрей Боцев, началник на отбраната
главен комисар Ивайло Иванов, главен секретар на Министерство на вътрешните работи
Димитър Георгиев, председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Атанас Атанасов, председател на Държавна агенция „Разузнаване“
полковник Велко Атанасов, директор на служба „Военна информация“
бригаден генерал Красимир Станчев, началник на Национална служба за охрана
Атанас Темелков, председател на Държавна агенция „Електронно управление”
комисар Явор Колев, началник на отдел „Компютърни престъпления“ към ГДБОП – МВР и секретар на Съвета по киберсигурността
Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността
представител на президента на Република България

Функции

 1. анализира тенденциите на киберзаплахите, рисковете, методите за противодействие и за развитието на необходимия капацитет, приоритетите за изграждането и развитието на човешки, технологични, инфраструктурни, финансови и организационни компоненти и при необходимост предлага решения и действия по отношение на тях;

2. предлага на Министерския съвет Национална стратегия за киберсигурност и пътната карта към нея, както и изготвя периодичната им актуализация;

3. предоставя информация на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно състоянието на сигурността в киберпространството за включване в проекта на годишен доклад за състоянието на националната сигурност по чл. 9, т. 1 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. 

4. осъществява взаимодействие с компетентните органи в областта на киберсигурността, включително с националните компетентни органи по чл. 16, с Националното единно звено за контакт, с регулаторни органи и с други институции;

5. дава предложения за хармонизиране и координиране на секторните политики за постигане на високо общо ниво на киберсигурност на икономиката и обществото;

6. предлага на Министерския съвет Национален план за управление на киберкризи;

7. взаимодейства със Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Стратегически цели

Акт за създаване

 Чл. 7, ал. 2 от Закона за киберсигурност

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: комисар Явор Колев - началник на отдел "Компютърни престъпления" към ГДБОП-МВР и Национален координатор по киберсигурността 

Секретариат:

  • Административна структура: ................
  • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................