Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Председател/и

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Заместник-председател/и

Членове

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА”
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ФОНДАЦИЯ „ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”
ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА ЖЕНИТЕ
ФОНДАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ "АНИМУС"
ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ "РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ" КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ

Функции

- консултира Министерския съвет;

- обсъжда проекти на нормативни и други актове, отнасящи се до равнопоставеността на жените и мъжете, и дава становища по тях;

-обсъжда проекти на актове на МС и дава становища за съответствието им с целите на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете;

- координира действията на държавните органи и неправителствените организации в изпълнение на националната политика за равнопоставеност на жените и мъжете и на поети международни задължения от страна на РБългария в съответната област;

-самостоятелно или съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете в Република България;

- поддържа контакти със сродни държавни органи в чужбина, както и с международни организации със сходни задачи и сфери на действие;

- подпомага изпълнението на национално значими национални и регионални проекти на социалните партньори и неправителствени организации в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, съвместяването на семейните и родителските с професионалните задължения и отчита крайните резултати;

-организира провеждането на изследователска дейност по въпроси, засягащи неговата дейност.

Акт за създаване

ПМС № 313 на МС от 17.11.2004 г.

Постановление № 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на Националния съвет

Приложение към ПМС № 313 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 26.11.2004 г., изм.,
бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., бр. 89 от 8.11.2005
г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. и доп., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., изм.,
бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от
30.07.2010 г., бр. 42 от 20.05.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
на МС от 10.05.2014 г. за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78, 83, 89, 94 и 96 от 2005 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 58 от 2010 г.)

Отчет на работната програма

Report.2008+2009.CouncilMinisters[1]

Отчет за изпълнението на Националния план за действие за насърчаването на равнопоставеността на жените и мъжете за 208-2009 г.

Ňŕáëčöŕ_-_Îň÷ĺň_çŕ_čçďúëíĺíčĺ_íŕ_Íŕöčîíŕëíč˙_ďëŕí_çŕ_đŕâíîďîńňŕâĺíîńňňŕ_íŕ_ćĺíčňĺ_č_ěúćĺňĺ_çŕ_2010_ă.[1]

Отчет на изпълнението на националния план за действие за насърчаването на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Ňŕáëčöŕ_-_Îň÷ĺň_çŕ_čçďúëíĺíčĺ_íŕ_Íŕöčîíŕëíč˙_ďëŕí_çŕ_đŕâíîďîńňŕâĺíîńňňŕ_íŕ_ćĺíčňĺ_č_ěúćĺňĺ_çŕ_2010_ă.

Отчет за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Отчет за изпълнение на националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г[1]

Отчет за изпълнението на НПДНРЖМ за 2011 г.

frame-14-03-2012

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността
на жените и мъжете за 2008 -2009 г. за периода до 31.12.2008 г.

Доклад за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

Отчет на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.

Протокол от заседание на НСРЖМ 2016 г.

СРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическите цели на НСРЖМ са насочени към ефективното прилагане на политиката на Българското правителство за подобряване качеството на живот и достигане на висока степен на сплотеност на обществото в Република България, осигуряване на равни възможности за жените и мъжете за пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и недопускане на дискриминация по признак „пол”.

Секретариат

Секретариат:

  • Министерство на труда и социалната политика
  • Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи"
  • Телефон за контакти: +359 2/ 8119 418;
    E-mail: p.moeva@mlsp.government.bg

Национални планове за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете