Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Председател/и

ГЪЛЪБ ДОНЕВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Заместник-председател/и

Членове

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ “ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА“
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ
ФОНДАЦИЯ "ДЖЕНДЪР АЛТЕРНАТИВИ"
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ
АЛИАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛА
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

През 2020 г. Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете беше актуализирана. През новия период 2021-2030 г. националната политика се обедини около следните приоритетни области:

- Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост 

- Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите 

- Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения  

- Борба с насилието и защита и подкрепа за жертвите 

- Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и сексизма.

 

Секретариат

Секретар:
Ирина Иванова, началник на отдел
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, i.ivanova@mlsp.government.bg

Секретариат:
Ани Евгениева, държавен експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, Ani.Evgenieva@mlsp.government.bg

 

Теодор Цанев, старши експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg

Отдел

Секретар:
Ирина Иванова, началник на отдел
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, i.ivanova@mlsp.government.bg

Секретариат:
Ани Евгениева, главен експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, aevgenieva@mlsp.government.bg

Актове за създаване

Заповед № РД-02-103 от 15.06.2021 г.

Заповед № РД-02-163 от 22.10.2021 г.

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

ПМС 302 за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Постановление № 302 за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет от 15 ноември 2016 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, приета с Решение на Министерския съвет № 967 от 14 ноември 2016 г.

Постановление 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Постановление № 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Постановление № 108 от 10 май 2014 г.

Постановление на МС № 108 от 10 май 2014 г. за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Заповед за определяне на поименния състав на НСРЖМ към МС № РД01-461 от 29.06.2017 г.

Заповед РД-461 от 29.06.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на поименния състав на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2009-2015 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2009 - 2015 г.

Заповед РД 01-682/28.08.2018

Заповед РД01-1063/11.12.2018

Заповед РД01-389/04.06.2019 г.

Заповед РД01-751/25.11.2019 г.

Заповед РД01-791/6.12.2019 г.

rd01-169-06032020

Заповед РД01-169/06.03.2020

Заповед РД01-336/02.06.2020 г.

Заповед РД-02-45/16.10.2020 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.

Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2008-2009 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г.

Нациовален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2019-2020 г.

Доклади по равнопоставеността на жените и мъжете в България

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2015 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2014 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2013 г.

Отчет за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.

Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на жените и мъжете за 2011 г.

Отчет за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Междинен отчет за изпълнението на Националния план за равнопоставеността на жените и мъжете за 2008-2009 г.

Отчет за изпълнението на Националния план за действие за насърчаването на жените и мъжете за 2005 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъже в България за 2017 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъже в България за 2018 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ

Протокол от заседание на НСРЖМ 2016 г.

Протокол от проведено заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете на 17 юли 201 7г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ, 17 юли 2017 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ, 12 септември 2017 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ, 20 октомври 2017 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ, 12 декември 2017 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ от 29 март 2018 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ от 18 май 2018 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 06 декември 2018

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 19 декември 2018

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 7 март 2019 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 17 април 2019 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 6 юни 2019 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 20 декември 2019 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 10 март 2020 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 23 юни 2020 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ на 06.10.2020 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ на 29.12.2020 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 5 април 2021 г.

ВРЪЗКИ

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=222&lang=