Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Председател/и

Цецка Цачева, министър на правосъдието

Заместник-председател/и

Членове

Функции

          1. координира изпълнението на политиките за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, наричана по-нататък "Стратегията";

2. обсъжда и прави предложения за приемане от Министерския съвет на Пътни карти за изпълнение на стратегическите цели и при необходимост – на промени в тях;

 

3. изисква, събира и анализира информация за изпълнението на Стратегията и Пътните карти;

 

4. извършва мониторинг на изпълнението на стратегическите цели на Стратегията, като приема междинни отчети и годишен доклад за напредъка; 

 

 5. обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с изпълнение на мерките от Стратегията и Пътните карти;

 

 6. прави предложения за обновяване на Стратегията;

 

7. обсъжда предложения за промени в нормативните актове, свързани с изпълнението на Стратегията;

 

8. предлага мерки за финансово осигуряване за реализиране на дейностите, заложени в Пътните карти по прилагане на Стратегията;

 

  9. организира и координира работата на експертните работни групи към Съвета;

 

 10. одобрява годишен доклад за дейността на Съвета, който се представя пред Министерския съвет.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Жасмин Попова - съветник в кабинета на министъра на правосъдието

Секретариат:

  • Административна структура: ................
  • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................

Връзки

Страница на съвета:  http://www.mjs.bg/2147