Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по миграция и интеграция
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по миграция и интеграция Национален съвет по миграция и интеграция

Председател/и

РУМЯНА БЪЧВАРОВА, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
ИВАЙЛО КАЛФИН, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Членове

ГЪЛЪБ ДОНЕВ, заместник-министър на труда и социалната политика
ФИЛИП ГУНЕВ, заместник-министър на вътрешните работи
ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА-РУСЕВА, заместник-министър на правосъдието
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ, заместник-министър на външните работи
АДАМ ПЕРСЕНСКИ, заместник-министър на здравеопазването
ФЕЙЗИ БЕКИР, замесник-министър на финансите
ДИЯН СТАМАТОВ, заместник-министър на образованието и науката
ПЕТЯ ПЪРВАНОВА, председател на Държавна агенция за бежанците при МС
ЕВА ЖЕЧЕВА, председател на Държавна агенция за закрила на детето
ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ, - представител на УС на Националното сдружение на общините в Република България
ОЛЕГ ПЕТКОВ, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
АНТОНИО АНГЕЛОВ, директор на Главна дирекция „Гранична полиция"-МВР
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, директор на дирекция „Миграция"-МВР
КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
ВАСИЛ РУСИНОВ, директор на Експертния център за управление на кризи и реагиране при бедствия

Функции

1. разработва и предлага на Министерския съвет единен актуализиран стратегически документ в областта на миграцията и интеграцията въз основа на съществуващите стратегически документи;

2. предлага на Министерския съвет годишни планове за изпълнение на стратегическите документи в областта на миграцията и интеграцията, както и мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграционните потоци в Република България;

3. координира изпълнението на политиките в областта на миграцията и интеграцията на национално и на европейско ниво;

4. осигурява координация на дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените и международните организации на територията на страната по въпросите на миграцията и интеграцията;

5. прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията и интеграцията;

6. внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността на Националния съвет по миграция и интеграция за предходната година.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: ................

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на вътрешните работи
  • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................