Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по миграция и интеграция
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по миграция и интеграция Национален съвет по миграция и интеграция

Председател/и

Валентин Радев, министър на вътрешните работи
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Членове

Ивайло Иванов, заместник-министър на труда и социалната политика
Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи
Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието
Тодор Стоянов, заместник-министър на външните работи
Мирослав Ненков, заместник-министър на здравеопазването
Кирил Ананиев, замесник-министър на финансите
Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката
Петя Първанова, председател на Държавна агенция за бежанците при МС
Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила на детето
Георги Еленков, представител на УС на Националното сдружение на общините в Република България
Николай Ненков, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Светослав Кичиков, директор на Главна дирекция „Гранична полиция" - МВР
Николай Николов, директор на дирекция „Миграция" - МВР
Камелия Димитрова, Национална комисия за борба с трафика на хора

Функции

1. разработва и предлага на Министерския съвет единен актуализиран стратегически документ в областта на миграцията и интеграцията въз основа на съществуващите стратегически документи;

2. предлага на Министерския съвет годишни планове за изпълнение на стратегическите документи в областта на миграцията и интеграцията, както и мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграционните потоци в Република България;

3. координира изпълнението на политиките в областта на миграцията и интеграцията на национално и на европейско ниво;

4. осигурява координация на дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените и международните организации на територията на страната по въпросите на миграцията и интеграцията;

5. прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията и интеграцията;

6. внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността на Националния съвет по миграция и интеграция за предходната година.

Стратегически цели

 Съветът е колективен консултативен орган, за формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията и интеграцията на чужденци, търсещи или получили закрила в Република България.

Работна програма

Отчет на работната програма

2017 г.:

Заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 7 март 2017 г.

 Дневен ред:

1. Доклад относно изпълнението на Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила  и решения за тяхното предотвратяване.

2. Доклад относно напредъка по изпълнението на ангажиментите на Република България по отношение на релокацията и презаселването и необходимостта от промяна в Националните механизми по релокация и презаселване.

3. Групиране на идеи за  законови промени, свързани с регламентирането на по-ефективна интеграция на лицата с международна закрила в Република България.

4. Други въпроси.

  

Заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на на 31 март 2017 г.

 Дневен ред:

1. Доклад за работата на междуведомствената работна група, създадена със заповед на министър-председателя за изготвяне на предложения за промени в Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

2. Доклад относно поставени от Агенцията за социално подпомагане проблемни области в работата на териториалните поделения на АСП по случаи с непридружени деца-чужденци, търсещи или получили международна закрила в страната.

3. Други въпроси.

  

Заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 6 април 2017 г.

 Дневен ред:

1. Представяне на проект на Наредба за реда и условията за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила .

2. Представяне на доклад от съпредседателите на НСМИ относно проблеми в  областта на миграцията и интеграцията на лица с международна закрила в страната .

3. Други въпроси.

  

Заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 13 юли 2017 г.

 Дневен ред:

1. Доклад на Националната точка за контакт и отговорен орган по преместване и презаселване – ДАБ-МС.

2. Обсъждане на степента на изпълнение на ангажиментите на Република България по преместването и презаселването.

3. Други въпроси.

  

Заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 23 октомври 2017 г.

 Дневен ред

1. Инициативи на ВКБООН и ЕК за презаселване на лица от трети страни в държави членки на Европейския съюз .

2. Инициативи в областта на политиката за легална миграция в ЕС, свързани с възможни пилотни проекти с трети страни за улесняване на сътрудничеството за законоустановен достъп, намаляване на незаконната миграция и подобряване на състоянието на пазара на труда в ЕС .

 3. Други въпроси.

 

2016 г.:

Заседание на НСМИ, проведено на 01.04.2016 г.

 

Дневен ред:
1. Доклад от председателя на Държавата агенция за бежанците при МС относно актуалното състояние по изпълнението на Националния механизъм по релокация. 
2. Обсъждане и приемане на проект на Рамка за Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселването.
3. Други.

 

 2015 г.:

Заседание на НСМИ, проведено на 18.12.2015 г.

 

Дневен ред:
1. Доклад от председателя на Държавата агенция за бежанците при МС относно актуалното състояние по изпълнението на Националния механизъм по релокация;
2. Обсъждане на преместването от Гърция на лица, предложени на страната ни за релокиране, които не отговарят на заложените в националния механизъм предпочитания.

 

Заседание на НСМИ, проведено на 27.10.2015 г.

Дневен ред:
Дневният ред на заседанието включва обсъждане и приемане на проект на Рамка за национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по Решение 2015/1523/ЕС и Решение 2015/1601/ЕС. В документа има четири приложения:
- Елементи на споразумение за интеграция на лице, преместено в Република България;
- Предпочитания по отношение на лицата, които ще бъдат преместени в Република България;
-Схема на отделните етапи в механизма за изпълнение на Решение 2015/1523/ЕС и Решение 2015/1601/ЕС ;
- Схема за интеграция.
Изготвен е и финансов разчет за дейностите, свързани с преместването на лица в Република България, съгласно горепосочените решения на ЕС, за 1 лице в рамките на 1 година.

 

Заседание на НСМИ, проведено на 12.10.2015 г.

 

Дневен ред:
Обсъждане на  проект на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по прилагането на двата механизма за солидарност: релокация и презаселване и  двете  приложения към него:Пътна карта за интеграция за релокирано или презаселено лице и Критерии за подбор на лицата, които ще бъдат релокирани и презаселени.
На заседанието са поканени и представители на работодателските и браншови организации в Република България.

 

Заседание на НСМИ, проведено на 27.08.2015 г.

Дневен ред:
Обсъждане на проект на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на България по прилагането на двата механизма за солидарност: релокация и презаселване.  
Информация от заседанието:
Проектът на документ беше върнат на Секретариата за допълнителна редакция.

Секретариат

Секретар:

Габриела Килфанова 

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на вътрешните работи
  • Дирекция: Координация и административно обслужване

Лице за контакти:

Нели Генова

Телефон за контакти: (+359) 2 982 28 15

E-mail: ncmi_secretariat@mvr.bg

Правилник за организацията и дейността