Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по превенция на престъпността
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по превенция на престъпността Национален съвет по превенция на престъпността

Председател/и

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи

Заместник-председател/и

заместник-министър на вътрешните работи

Членове

заместник-министър на правосъдието
заместник-министър на труда и социалната политика
заместник-министър на финансите
заместник-министър на образованието и науката
заместник-министър на културата
заместник-министър на младежта и спорта
заместник-министър на земеделието и храните
заместник-министър на здравеопазването
заместник-министър на икономиката
заместник-министър на енергетиката;
заместник-министър на туризма;
заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
председателят на Държавната агенция за закрила на детето
изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане
изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите
главният секретар на Министерството на вътрешните работи
директорът на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи
директорът на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на Министерството на вътрешните работи
ректорът на Академията на Министерството на вътрешните работи
председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България или оправомощено от него лице

Функции

1. подпомага реализирането на националната политика по въпросите на превенцията на престъпността в съответствие с международните норми и принципи, европейските политики и действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

2. организира изготвянето на проучвания и периодични доклади във връзка с равнището и тенденциите на престъпността в страната;

2а. утвърждава доклади и анализи за състоянието и динамиката на конвенционалната престъпност на национално и областно ниво;

2б.  възлага анализи и проучвания за причините и условията за конвенционалната престъпност на национално и областно ниво;

2в.  извършва оценки на съществуващите ресурси на национално и областно ниво за противодействие на престъпността и прави препоръки за ефективното им използване според определените цели и приоритети;

2г.  обсъжда и предлага мерки на компетентните органи по противодействие на конвенционалната престъпност;

3. организира анализа на съществуващите практики с оглед препоръчване на съответните компетентни органи на адекватни действия за ограничаване на факторите и условията за престъпността;

4. приема и възлага анализи, свързани с превенцията на престъпността;

5. одобрява и предлага на Министерския съвет предложения за разработване на стратегически документи, нормативни актове и проекти на нормативни актове по проблемите на превенцията на престъпността;

6. след обсъждане внася в Министерския съвет годишните планове за изпълнение на действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

7. при необходимост предлага на Министерския съвет промени в действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

8. отправя препоръки към компетентните органи за въвеждането на мерки за превенция на престъпността;

9. отправя препоръки и координира дейностите, свързани с квалификацията и обучението на служителите от компетентните ведомства, ангажирани в превенцията на престъпността;

10. осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление, с неправителствените организации и други структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността;

11. осъществява международно сътрудничество по въпросите на превенцията на престъпността;

12. след обсъждане внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността на съвета за предходната година;

13. съдейства на системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за повишаване ефективността на превантивната дейност сред децата

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Лилия Борисова, тел: 02/9822747; E-mail: laborisova@mvr.bg

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на вътрешните работи
  • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................