Консултативни съвети Консултативни съвети
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Председател/и

Владислав Горанов, министър на финансите

Заместник-председател/и

Членове

Калин Христов, подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление „Емисионно"
Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор
Маринела Петрова, заместник-министър на финансите
Александър Манолев, заместник-министър на икономиката
Емилия Кралева, заместник-министър на външните работи
Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието
Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи
Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Функции

1. организира и координира практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната;

2. предлага на Министерския съвет да определи целева дата за приемане на еврото;

3. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за присъединяване към еврозоната;

4. разработва проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, който да бъде предложен за приемане от Министерския съвет;

5. след приемане на плана по т. 4 от Министерския съвет следи за неговото изпълнение и подготвя доклади до Министерския съвет за напредъка по подготовката;

6. при необходимост разработва и предлага за одобрение от Министерския съвет актуализация на приетия Национален план за въвеждане на еврото в Република България;

7. ръководи, организира и координира работата на експертните работни групи по чл. 10, ал 1;

8. предлага мерки за финансово осигуряване, за укрепване на административния капацитет, за реализиране на логистични и на информационно-комуникационни дейности, както и други мерки, необходими за подготовката за въвеждане на еврото в Република България;

9. изпълнява и други задачи, възложени от Министерския съвет във връзка с подготовката за присъединяване към еврозоната

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: директор на дирекция " Икономическа и финансова политика", Министерство на финансите

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на финансите
  • Дирекция: "Икономическа и финансова политика" 

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................