Консултативни съвети Консултативни съвети
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по пространствени данни Междуведомствен съвет по пространствени данни

Председател/и

Атанас Темелков, председател на Държавна агенция „Електронно управление“

Заместник-председател/и

Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите

Членове

Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната
Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката
Милко Бернер, заместник-министър на вътрешните работи
Андреана Атанасова, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Чл.-кор. Костадин Ганев, заместник-председател на БАН
Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт

Функции

                1. подпомага председателя на Държавна агенция "Електронно управление" при осъществяването на методическо ръководство по изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация, като:

а) предлага на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" проекти на решения, свързани с изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), регламентите и решенията на Европейската комисия, спецификации и други актове, публикувани от Комитета по чл. 22 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ, L 108/1 от 25 април 2007 г.);

б) прави предложения за възлагане на експертни групи и комисии по чл. 3, ал. 2 за изготвянето на указания, писма и други документи, подпомагащи дейността на Междуведомствения съвет и държавните структури при изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация, и приема подготвените материали;

в) съгласува темите на проекти и техническите задания, свързани с дейностите по изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация;

г) събира информация за изпълнението на проектите и постигане на целите, свързани с националната инфраструктура за пространствена информация;

д) организира изслушване на служители във връзка с изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация в отделни държавни структури с цел докладване за проблеми и подпомагане на тяхното решаване, докладване на добри резултати и прилагане на добри практики;

е) изготвя проект на правила за обмен на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни между публичните власти, споразумения за достъп, механизми за координация и мониторинг, компоненти за сигурност, контрол и достъп;

2. прави предложения за дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 ЗДПД във връзка с осигуряването на достъп до пространствени данни и услуги за тях;

3. координира участието на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 ЗДПД, потребителите и доставчиците на услуги с добавена стойност при:

а) определянето на съответните масиви от пространствени данни;

б) определянето на потребителските нужди;

в) предоставянето на информация за съществуващи практики;

г) събирането и обобщаването на информация, необходима за изготвянето на докладите по чл. 20, ал. 2 - 4 ЗДПД;

4. одобрява функционалностите и стандартите, на които трябва да отговаря Националният портал за пространствени данни на всички етапи от създаването, управлението, поддържането и развитието му.

(2) За изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение създава експертни комисии и групи.

(3) За подпомагане изпълнението на функциите си Междуведомственият съвет с решение може да привлича служители от държавната администрация и външни експерти, включително в работата на експертните групи.

 

 

     

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 

 Секретар: Светлогор Киров - началник на отдел „Данни“, дирекция „Единен системен интегратор“, Държавна агенция „Електронно управление“

 

Секретариат:

Таня Петрова - старши експерт , дирекция „Единен системен интегратор“, тел.: 02 949 20 66, e-mail: tpetrova@e-gov.bg  

 

 Нина Трифонова - главен специалист , дирекция „Единен системен интегратор ” тел.: 02 949 2209, e-mail: ntrifonova@e-gov.bg