Консултативни съвети Консултативни съвети
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по пространствени данни Междуведомствен съвет по пространствени данни

Председател/и

Валери Борисов, заместник - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заместник-председател/и

Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите
Николай Нанков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Членове

Димитър Кюмюрджиев, заместник-министър на отбраната
Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката
Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните
Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма
Цвятко Георгиев, заместник-министър на вътрешните работи
Димитър Хаджиев, и.д. главен секретар на Министерство на труда и социалната политика
Николай Милошев, заместник-председател на БАН
Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт

Функции

1. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяването на методическо ръководство по изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация, като:

а) предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на решения, свързани с изграждането на националната инфраструктура на пространствени данни (ЗДПО) в съответствие със Закона за достъп до пространствените данни Закона за достъп до пространствени данни, регламентите и решенията на Европейската комисия, спецификации и други актове, публикувани от Комитета по INSPIRE;

б) прави предложения за възлагане на експертни групи и комисии по чл. 4, ал. 4  за изготвянето на указания, писма и други документи, подпомагащи дейността на държавните структури при изграждане на националната инфраструктура на пространствени данни, и приема подготвените материали;

в) съгласува темите на проекти и техническите задания, свързани с дейностите по изграждане на националната инфраструктура на пространствени данни;

г) събира информация за изпълнението на проектите и постигане на целите, свързани с инфраструктурата на пространствени данни;

д) организира изслушване на служители във връзка с изграждането на инфраструктурата на пространствени данни в отделни държавни структури с цел докладване за проблеми и подпомагане на тяхното решаване, докладване на добри резултати и прилагане на добри практики;

е) изготвя проект на правила за обмен на данни между публичните власти, споразумения за достъп, механизми за координация и мониторинг, компоненти за сигурност, контрол и достъп;

2. прави предложения за дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 ЗДПД във връзка с осигуряването на достъп до пространствени данни и услуги за тях

Стратегически цели

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Георги Гладков, директор на дирекция "Пространствени данни" в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • Дирекция: "Електронно управление"

Лице за контакти: Виктория Джерманска

Телефон за контакти: 02/9409 2365

E-mail: vdzhermanska@mtitc.government.bg