Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за интелигентен растеж
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за интелигентен растеж Съвет за интелигентен растеж

Председател/и

БОЙКО БОРИСОВ, Министър-председател на Република България

Заместник-председател/и

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Членове

МЕГЛЕНА КУНЕВА, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, Министър на земеделието и храните
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, Министър на икономиката
РУМЕН РАДЕВ, Заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
ВЕНЦИСЛАВ СЛАВКОВ, Председател на Управителния съвет на Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България, председател на Управителния съвет на клъстер „Мехатроника и автоматизация“
КРАСИМИР СТОЯНОВ, Член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
НИКОЛАЙ ДОЙНОВ, Председател на Съюза на читалищата в България
Акад. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ, Председател на Българската академия на науките
Проф. КАМЕН ФИЛЬОВ, Технически университет, гр. София, член на оценяващия комитет на Националния иновационен фонд
Д-р ик.н. ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ, Национален военен университет „Васил Левски“
Проф. АНГЕЛ АНГЕЛОВ, Университет по хранителни технологии - Пловдив

Функции

1. определя приоритетите в сферата на образованието, науката, иновациите, информационните и комуникационните технологии;

2. координира изпълнението на ИСИС;

3. разглежда годишни доклади за изпълнение на ИСИС съгласно мониторинговия механизъм;

4. предлага промени в приоритетните технологични области на ИСИС, ако е необходимо; предложението за промяна/допълнение се внася от водещото ведомство, в чиито правомощия е разглежданият въпрос;

5. приема набор от дейности за осигуряване изпълнението на ИСИС на базата на тригодишната бюджетна прогноза и програми на Комитетите за наблюдение на всяко от водещите ведомства и в съответствие с предложенията на бизнеса, научните и академичните среди, които да залегнат в бюджетната прогноза за следващата бюджетна година;

6. координира политиките по управление на функциите на Националния иновационен фонд и на Фонд "Научни изследвания".

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретариат:

  • Административна структура: Министерски съвет
  • Дирекция: "Програмиране на средствата от Европейския съюз"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................