Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

Председател/и

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, заместник министър-председател

Заместник-председател/и

Георги Кръстев, съветник към политическия кабинет на министър-председателя

Членове

СУЛТАНКА ПЕТРОВА, заместник-министър на труда и социалната политика
ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, заместник-министър на икономиката
ЖЕЧО СТАНКОВ, заместник-министър на енергетиката
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА, заместник-министър на туризма
ДЕНИЦА НИКОЛОВА, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
АТАНАС ЗАПРЯНОВ, заместник-министър на отбраната
СТЕФАН БАЛАБАНОВ, заместник-министър на вътрешните работи
РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА, заместник-министър на финансите
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ, заместник-министър на външните работи
НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ, заместник-министър на правосъдието
ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА, заместник-министър на земеделието, храните и горите
ТАНЯ МИХАЙЛОВА, заместник-министър на образованието и науката
СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА, заместник-министър на здравеопазването
АМЕЛИЯ ГЕШЕВА, заместник-министър на културата
НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ, заместник-министър на околната среда и водите
ВЕЛИК ЗАНЧЕВ, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ, заместник -министър на младежта и спорта
СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ, председател на Националния статистически институт
ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА, председател на Държавната агенция за закрила на детето
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ, и.д. председател на Държавната агенция за българите в чужбина
ПЕТЯ ПЪРВАНОВА, председател на Държавната агенция за бежанците
ДРАГОМИР НИКОЛОВ, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
РУМЯНА ПЕТКОВА, изпълнителен директор на Агенцията за социалното подпомагане
ДОБРИНКА КРЪСТЕВА, началник отдел "Наблюдение и анализ" в дирекция "Централното координационно звено" в администрацията на МС
АНТОАНЕТА РУСИНОВА-ХРИСТОВА, Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ, кмет на община Мъглиж, представител на Националното сдружение на общините в Република България
АЛБЕРТА АЛКАЛАЙ, Сдружение „Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“
АЛЕКСАНДЪР ОСКАР, Сдружение „Организация на евреите в България „Шалом"
АНТОН КАРАГЬОЗОВ, Фондация за регионално развитие Рома 1995".
АСЕН КОЛЕВ, Сдружение „Инфорома"
БИЛЯНА ГЯУРОВА-ВЕГЕРТСЕДЕР, Фондация „Български институт за правни инициативи"
БОРИС НИКОЛОВ, Сдружение „Съюз на военноинвалидните кооперации в България"
БОРИСЛАВ ЦЕКОВ, Сдружение „Институт за модерна политика"
ВЕЛЧО КРЪСТЕВ, Сдружение „Регионално сдружение на занаятчиите „Технитари”
ГЕОРГИ БАКОВ, Народно читалище „Симона 2002"
ЕЛЕНА КАБАКЧИЕВА, Фондация "Здраве и социално развитие"
ЗЮМБЮЛА СПАСОВА, Фондация „Ромска интеграция"
ИВАЙЛО ИВАНОВ, Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация"
КОСТА БАЛЕЗДРОВ, Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България"
КОСТАДИН БАНОВ, Фондация „Танцово изкуство и култура" - Ботевград
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ, Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България"
МАРИЯ СТОИМЕНОВА, Фондация „Гюлчай"
МЕТОДИ ФИЛЧЕВ, Сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека"
МИНЧО БЕНОВ, Фондация „Подслон за човечеството/Хабитат България"
МИТКО ДОКОВ, Фондация „Областен ромски съюз"
МИХАЙ ХРИСТОВ, Сдружение „Център за аромънски език и култура"
МЮЗЕЯМ АЛИ, Сдружение „Женско ромско сдружение „Хаячи"
НИКОЛА КОСТОВ, Сдружение „Дружество на армъните/аромъните" – гр. Дупница
ОНИК ПИЛИБОСЯН, Сдружение „Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян"
ПЕПА ИЛИЕВА, Фондация „Етнопалитра"
ПЛАМКА ЛЮБОМИРОВА, Сдружение „Асоциация на власите в България"
РУМЯН СЕЧКОВ, Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"
САШКА ГЪДЕЛЕВА, Народно читалище „Шалом Алейхем-1945 г."
СТАНКА ТАЧЕВА-ЙОРГОВА, Сдружение „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова Загора"
ЮЛИЯ БОРЧЕВА, Фондация „Асоциация за консултации, развитие и обучение „ИМЕОН-БАЛКАНИ"
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ, Народно читалище „Романо дром-2002"

Функции

-подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси;

- съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.

- консултира Министерския съвет и координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел по въпроси, свързани със спазването на задълженията на Република България, произтичащи от международноправните договори, по които тя е страна, и отнасящи се до правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

- координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

- координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с него, както и на неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел;

- оказва методическа помощ на държавните и общинските органи за превенция и при преодоляването на възникнали междуетнически конфликти;

 

 

Стратегически цели

гарантиране равното право на човешко развитие; 

 запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;

анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти; 

 създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - религия, език, традиции и културно наследство; 

утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация;

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретариат:

Росица Иванова - тел. 02/ 940 36 22, rositsa@government.bg, факс 02/ 940 2118 
Ахавни Топакбашян - тел. 02/ 940 25 69,  a.topakbachian@government.bg

Даниела Николова - тел. 02/ 940 21 50, dnikolova@government.bg

Никола Петков - тел. 02/ 940 21 48,  n.petkov@government.bg