Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

Председател/и

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

Заместник-председател/и

Членове

ДЕНИЦА САЧЕВА, заместник-министър на труда и социалната политика
ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, заместник-министър на икономиката
АНТОН ПАВЛОВ, заместник-министър на енергетиката
ДЕНИЦА НИКОЛОВА, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
ОРХАН ИСМАИЛОВ, заместник-министър на отбраната
ФИЛИП ГУНЕВ, заместник-министър на вътрешните работи
ФЕЙЗИ БЕКИР, заместник-министър на финансите
КАТЯ ТОДОРОВА, заместник-министър на външните работи
ГЕОРГИ КОСТОВ, заместник-министър на земеделието и храните
ВАНЯ КАСТРЕВА-МОНОВА, заместник-министър на образованието и науката
АДАМ ПЕРСЕНСКИ, заместник-министър на здравеопазването
БОНИ ПЕТРУНОВА, заместник-министър на културата
КРАСИМИР ЖИВКОВ, заместник-министър на околната среда и водите
АСЕН МАРКОВ, заместник -министър на младежта и спорта
ВАЛЕРИ БОРИСОВ, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ, председател на Националния статистически институт
ОФЕЛИЯ КЪНЕВА, председател на Държавната агенция за закрила на детето
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ, и.д. председател на Държавната агенция за българите в чужбина
ПЕТЯ ПЪРВАНОВА, председател на Държавната агенция за бежанците
ДРАГОМИР НИКОЛОВ, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
ЦВЕТАН ВАСЕВ, изпълнителен директор на Агенцията за социалното подпомагане
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ, държавен експерт в дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз", представител на Централното координационно звено в администрацията на МС
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ, представител на Националното сдружение на общините в Република България
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, Съветник на председателя на Българската академия на науките
представители и на други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза по ЗЮЛНЦ, които имат уставни цели и най-малко тригодишна активна общественополезна дейност с национално значение
57 членове (без председателя) към 1.10.2013 г.

Функции

-подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси;

- съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.

- консултира Министерския съвет и координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел по въпроси, свързани със спазването на задълженията на Република България, произтичащи от международноправните договори, по които тя е страна, и отнасящи се до правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

- координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

- координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с него, както и на неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел;

- оказва методическа помощ на държавните и общинските органи за превенция и при преодоляването на възникнали междуетнически конфликти;

 

 

Стратегически цели

гарантиране равното право на човешко развитие; 

 запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;

анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти; 

 създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - религия, език, традиции и културно наследство; 

утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация;

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретариат:

Росица Иванова - тел. 02/ 940 36 22, rositsa@government.bg, факс 02/ 940 2118 
Ахавни Топакбашян - тел. 02/ 940 25 69,  a.topakbachian@government.bg