Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за хората с увреждания
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за хората с увреждания Национален съвет за хората с увреждания

Председател/и

Томислав Дончев, заместник министър-председател

Заместник-председател/и

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика
Кирил Ананиев, министър на здравеопазването
Веска Събева, Прдседател на Асоциация на родителите на деца с епилепсия

Членове

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
Росица Велкова, заместник-министър на финансите
Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването
Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката
Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Красимир Първанов, заместник-министър на енергетиката
доц. д-р Стоян Андонов, заместник-министър на младежта и спорта
Амелия Гешева, заместник-министър на културата
Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи
Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи
Десислава Ахладова-Атанасова, заместник-министър на правосъдието
Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите
Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната
Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите
Любен Кънчев, заместник-министър на туризма
Димитър Бранков, заместник-председател на Българска стопанска камара
Капка Панайотова, Представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Стояна Сотирова, представител на Съюз за стопанска инициатива
Красимир Коцев, член на УС на Българска търговско-промишлена палата
Иван Захариев, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Асия Гонева, предстанвител на Конфедерацията на независимите синдикати в България
Ваня Григорова, представител на Конфедерацията на труда "Подкрепа"
Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община и представител на НСОРБ
Красимир Коцев, Председател на Съюза на инвалидите в България
Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
Васил Долапчиев, председател Съюза на слепите в България
Любка Александрова, председател на УС на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Стилиян Баласопулов, председател на Кооперативния съюз "Национален съюз на трудово-производителните кооперации"
Мария Кръстева, председател на Асоциация на родителите на деца с увредеен слух
Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България
Адриан Стоев, член на Контролния съвет на Българска асоциация "Диабет"
Величка Великова, председател на Асоциацията на сляпо-глухите в България
Маринела Ангелова, председател на Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания
д-р Диана Инджова, председател на Център за психологически изследвания
Виолета Антонова, представител на Българска асоциация за невромускулни заболявания
Светослав Чернев, председател на нНационална организация "Малки български хора"
Стефан Данчев, председател на Национален център за рехабилитация на слепи
Любомир Велков, член на УС на Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение
Павел Савов, председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност
Михаил Кърлин, председател на Национална потребителна кооперация на слепите в България
Доброслав Илиев, председател на Българска асоциация за рекреация и туризъм

Функции

-оказва подкрепа и съдействие при формирането и провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;

-организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;

- обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;

- съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;

- взаимодейства с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и с Националния съвет за закрила на детето;

-установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;

-организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;

-представя ежегодни отчети на МС за дейността си и взема мерки за подобряването й;

-получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и годишния счетоводен отчет на национално представените организации на и за хора с увреждания за финансовата им дейност и отчета за дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания, осъществявана на базата на получена държавна субсидия.

Стратегическа цел

Осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане политика в областта на интеграцията на хората с увреждания.

Работна програма

Отчет на работната програма

Представяне

Националният съвет за  хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България. Нормативните актове за хората с увреждания се приемат след предварително становище на Националния съвет за хората с увреждания.

Секретар

Секретар: Д-р Надежда Харизанова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел.: 8119 657, е-mail: nharizanova@mlsp.government.bg

 

Заместник-секретари: 

Стефанка Орозова – главен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел.: 02/8119 634,

e-mail: Stefanka.Orozova@mlsp.government.bg ;

Анжела Манолова - младши експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел: 02/8119 441;

e-mail:  Anjela.Manolova@mlsp.government.bg 

Решения

Протокол №1-2013 г.НСИХУ

Протокол№2-2013 г.НСИХУ

Протокол №1-2014 г.НСИХУ

Протокол №2 - 2014 НСИХУ

Протокол №3-2012 г. НСИХУ

Протокол №4-2012 г.НСИХУ

Протокол №5-2012 г.НСИХУ

Протокол № 2 2012 г. - НСИХУ

Протокол № 1 2012 г. - НСИХУ

Протокол № 1 2011 г. - НСИХУ

Протокол № 2 2011 г. - НСИХУ

Протокол № 3 2011 г. - НСИХУ

Protokol_3_2014g

Protokol_4_2014

Protokol 5_18.07.2014

Протокол № 1 от 2015 г. на НСИХУ

Протокол № 2 от 17.03.2015 г.

Protokol № 3 NSIHU 2015 g

Протокол № 4 2015 г. НСИХУ

Протокол № 5 2015 г. на НСИХУ

Protokol 1 2016

protokol 2_2016

Protokol 3NSIHU 22062016

11-17 Mart 2016 protokol

30 Mart - 4 April 2016 protokol

31 May - 07 June 2016 protokol

14 - 18 Jully 2016 protokol

20 - 21 Septevri 2016 protokol

21 - 29 Septemvri 2016 protokol

Протокол 1 2017 НСИХУ неприсъствено заседание

Protokol 2 2017

Протокол №3 на НСИХУ от 14.09.2017г.

Protokol last sign

Protokol 5 NSIHU

Protokol neprisustveno NSIHU 1_2018

Протокол 2 2018

Protokol N 3 NSIHU

Протокол 4 2018

NSIHU Protokol 5

Protokol 7 NSIHU

Protokol 6 NSIHU

Protokol 8 NSIHU

Protokol 9 NSIHU

Protokol N 10_2018

Protokol_izm na Prot 9

Prototkol 11_01.10.2018h.

Protokol NSIHU № 12 11.10.2018

Protokol 13_01.11.2018 NSIHU

Protokol 14_2018 NSIHU

Protokol 1 2019

Protokol 2_2019

Protokol 4 27 06 2019

Protokol 3_06 06 2019

Protokol 5 07 08 2019

Protokol 6 _ 03.-05.09.2019

Контакти

Секретариат на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

Министерство на труда и социалната политика

Тел. 02 8119 657

Тел. 02 8119 634

Тел. 02 8119 441