Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

Председател/и

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика
Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването
Адриана Стоименова, Изпълнителен Директор на "Център За Психологически Изследвания"

Членове

Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката
Ангел Кръстев Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи
Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите
Анатолий Методиев Величков, заместник-министър на отбраната
Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи
Десислава Христова Ахладова-Атанасова, заместник-министър на правосъдието
Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието, храните и горите
Любен Кънчев, заместник-министър на туризма
Красимир Първанов, заместник-министър на енергетиката
доц. д-р Стоян Андонов, заместник-министър на младежта и спорта
Румен Димитров, заместник-министър на културата
Снежана Славчева, директор „Индустриални отношения“ в Българска стопанска камара
Капка Панайотова, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
Красимир Коцев, член на УС на Българска търговско-промишлена палата
Иван Захариев, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Асия Гонева, представител на Конфедерацията на независимите синдикати в България
Ваня Григорова, представитела на Конфедерация на труда „Подкрепа“
Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община и представител на Национално сдружение на Общините в Република България
Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България
Величка Драганова Великова, председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Любка Александрова, председател на УС на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения
Майя Викторова-Ханджийска, председател на УС на Българска асоциация "Диабет"
Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България
Лазар Живанкин, председател на Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България
Мария Кръстева, председател на Асоциация на родителите на деца с увредеен слух
Стилян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации
Светослав Чернев, президент на Национална организация „Малки български хора”
Виолета Антонова, председател на Българска асоциация за невромускулни заболявания
Стефан Данчев, управител на Националния център за рехабилитация на слепи
Веска Събева, председател на Асоциация на родителите на деца с епилепсия
Павел Савов, представител на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
Георги Георгиев, председател на сдружение "Национален алианс за социална отговорност"
Маринела Ангелова, председател на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
Михаил Кърлин, председател на „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
Доброслав Илиев, председател на Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
Стояна Сотирова, представител на Съюза за стопанска инициатива

Функции

-оказва подкрепа и съдействие при формирането и провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;

-организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;

- обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;

- съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;

- взаимодейства с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и с Националния съвет за закрила на детето;

-установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;

-организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;

-представя ежегодни отчети на МС за дейността си и взема мерки за подобряването й;

-получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и годишния счетоводен отчет на национално представените организации на и за хора с увреждания за финансовата им дейност и отчета за дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания, осъществявана на базата на получена държавна субсидия.

Стратегическа цел

Осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане политика в областта на интеграцията на хората с увреждания.

Работна програма

Отчет на работната програма

Представяне

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България. Нормативните актове за хората с увреждания се приемат след предварително становище на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Секретар

Секретар: Д-р Надежда Харизанова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел.: 8119 657, е-mail: nharizanova@mlsp.government.bg

Заместник-секретар: Стефанка Орозова – главен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел.: 8119 634, e-mail: Stefanka.Orozova@mlsp.government.bg

Решения

Протокол №1-2013 г.НСИХУ

Протокол№2-2013 г.НСИХУ

Протокол №1-2014 г.НСИХУ

Протокол №2 - 2014 НСИХУ

Протокол №3-2012 г. НСИХУ

Протокол №4-2012 г.НСИХУ

Протокол №5-2012 г.НСИХУ

Протокол № 2 2012 г. - НСИХУ

Протокол № 1 2012 г. - НСИХУ

Протокол № 1 2011 г. - НСИХУ

Протокол № 2 2011 г. - НСИХУ

Протокол № 3 2011 г. - НСИХУ

Protokol_3_2014g

Protokol_4_2014

Protokol 5_18.07.2014

Протокол № 1 от 2015 г. на НСИХУ

Протокол № 2 от 17.03.2015 г.

Protokol № 3 NSIHU 2015 g

Протокол № 4 2015 г. НСИХУ

Протокол № 5 2015 г. на НСИХУ

Protokol 1 2016

protokol 2_2016

Protokol 3NSIHU 22062016

11-17 Mart 2016 protokol

30 Mart - 4 April 2016 protokol

31 May - 07 June 2016 protokol

14 - 18 Jully 2016 protokol

20 - 21 Septevri 2016 protokol

21 - 29 Septemvri 2016 protokol

Протокол 1 2017 НСИХУ неприсъствено заседание

Protokol 2 2017

Протокол №3 на НСИХУ от 14.09.2017г.

Protokol last sign

Protokol 5 NSIHU

Protokol neprisustveno NSIHU 1_2018

Протокол 2 2018

Protokol N 3 NSIHU

Протокол 4 2018

NSIHU Protokol 5

Protokol 7 NSIHU

Protokol 6 NSIHU

Protokol 8 NSIHU

Protokol 9 NSIHU

Protokol N 10_2018

Protokol_izm na Prot 9

Prototkol 11_01.10.2018h.

Protokol NSIHU № 12 11.10.2018

Protokol 13_01.11.2018 NSIHU

Protokol 14_2018 NSIHU

Контакти

 Министерство на труда и социалната политика; София, ул. "Триадица" № 2