Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

Председател/и

Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
д-р Галин Каменов, заместник министър на здравеопазването
Веска Събева, председател на "Асоциация на родителите на деца с епилепсия

Членове

Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката
Любен Дичев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Любомир Ганчев, заместник-министър на икономиката
Мая Тодорова, заместник-министър на младежта и спорта
Проф.д-р Румен Брусарски, заместник-министър на финансите
Любомир Иванов, заместник-министър на външните работи
Емил Ганчев, заместник-министър на вътрешните работи
Стефан Петров, заместник-министър на отбраната
Валери Тарандов, заместник-министър на правосъдието
Проф. д-р Георги Георгиев, заместник-министър на земеделието и храните
Мариела Начева, заместник-минисър на околната среда и водите
Константин Делисивков, заместник-министър на енергетиката
Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма
Проф.дфн. Боряна Христова, заместник-министър на културата
Снежана Славчева, упълномощен представител на Българска стопанска камара, директор на дирекция "Индустриални отношения"
Радосвета Господинова, представител на "Съюза за стопанска инициатива"
Красимир Коцев, упълномощен представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
Иван Захариев, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Красимир Коцев, представител на Българска търговско-промишлена палата
Капка Панайотова, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
Ивелин Буров, председател на УС на Българския институт по стандартизация
Асия Гонева, упълномощен представител на Конфедерацията на независимите синдикати в България, департамент "Социална защита, безопастност и здраве при работа"
Ваня Григорова, представител на Конфедерация на труда "Подкрепа"
Албена Атанасова, упълномощен представител на Националното сдружение на общините, заместник- кмет на Столична община
Михаил Кърлин, председател на Национална потребителна кооперация на слепите в България
Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България
Димитър Парапанов, председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Любка Александрова, председател на УС на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения
Красимир Кънев, председател на УС на Българска асоциация "Диабет"
Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България
Лазар Живанкин, председател на Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България
Мария Кръстева, председател на Асоциация на родителите на деца с увредеен слух
Стилян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации
Светослав Чернев, президент на Национална организация „Малки български хора”
Виолета Антонова, председател на Българска асоциация за невромускулни заболявания
Стефан Данчев, управител на Националния център за рехабилитация на слепи
Диана Инджова, председател на Център за психологически изследвания
Павел Савов, представител на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
Георги Георгиев, председател на сдружение "Национален алианс за социална отговорност"
Маринела Ангелова, председател на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
Златомир Стоянов, председател на сдружение "Национална асоциация на хора с придобити увреждания"
Любомир Хаджийски, транспорта, информационните технологии и съобщенията

Функции

-оказва подкрепа и съдействие при формирането и провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;

-организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;

- обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;

- съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;

- взаимодейства с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и с Националния съвет за закрила на детето;

-установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;

-организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;

-представя ежегодни отчети на МС за дейността си и взема мерки за подобряването й;

-получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и годишния счетоводен отчет на национално представените организации на и за хора с увреждания за финансовата им дейност и отчета за дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания, осъществявана на базата на получена държавна субсидия.

Стратегическа цел

Осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане политика в областта на интеграцията на хората с увреждания.

Акт за създаване

Работна програма

Отчет на работната програма

Представяне

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България. Нормативните актове за хората с увреждания се приемат след предварително становище на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Контакти

Министерство на труда и социалната политика София, 1051, ул. "Триадица" № 2; тел.: 8119 443, факс: 988 44 05, www.mlsp.government.bg