Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Председател/и

Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието

Заместник-председател/и

Членове

Веска Райчева, съдия във Върховния касационен съд
Радосвета Раева, прокурор във Върховната касационна прокуратура
Благородна Макева, старши комисар, д-р, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерство на вътрешните работи
Александър Ставрев, старши юрисконсулт, дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” в Министерство на здравеопазването
Мария Бойчева, главен юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки" в Министерство на труда и социалната политика
Ася Първанова, експерт в отдел „Основни държавни функции” в дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите
Мария Стоева, главен юрисконсулт, дирекция „Консулски отношения” в Министерство на външните работи
Любомир Димов, главен юрисконсулт в дирекция "Правни дейности" в Министерството на правосъдието и председател на Експертната комисия към Съвета
Иван Димитров, юрисконсулт, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” в Държавната агенция за закрила на детето
Камелия Тодорова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
Никола Рангелов, член на Висшия адвокатски съвет
Росанка Венелинова, представител на Българската асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите

Функции

 Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления:

 • отговаря за изплащането на финансовите компенсации по ЗПФКПП;
 • изготвя образец на молбата за финансова компенсация на български, английски, френски и немски език, списък на документите, които са необходими за разглеждането й, както и формулярите по чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 8 от ЗПФКПП, и ги предлага за утвърждаване на министъра на правосъдието;
 • разработва политиката, планирането и представянето на законодателни и практически инициативи в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
 • координира дейността на органите и организациите по чл. 6, ал. 1 във връзка с изпълнението на ЗПФКПП;
 • оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентния орган на другата държава членка;
 • възлага провеждането на виктимологични изследвания и осъществява съгласуването на други изследователски програми в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
 • провежда и координира информационната дейност по чл. 6 и 7 от ЗПФКПП;
 • организира и провежда подготовката и обучението на кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
 • осъществява международното сътрудничество в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
 • ежегодно представя пред министъра на правосъдието доклад за предприетите действия за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления;
 • най-малко веднъж на три месеца се отчита пред министъра на правосъдието за изразходваните средства във връзка с подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления.

ZAKON_za_podpomagane_i_finansova_kompensaciq_na_postradali_ot_prestypleniq

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)

Акт за създаване

Създаден на основание чл. 20 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, със заповед № ЛС-04-234/18.02.2015 г. на министъра на правосъдието.

Секретариат

Секретар: 

Георги Спасов - старши експерт в отдел „Съдебна дейност" в дирекция "Взаимодействие със съдебната власт" в Министерството на правосъдието, член на Експертната комисия към НСПКПП

 

·         Административна структура: Министерство на правосъдието

·         Дирекция: "Взаимодействие със съдебната власт"

 

Телефон за контакти: 02/ 9237 359

E-mail: g.spasov@justice.government.bg

Експертна комисия към Съвета

Създадена на основание чл. 22 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, със заповед № ЛС-04-312/27.02.2014 г. на министъра на правосъдието.

 

Председател:

Любомир Димов, началник на отедел „Процесуално представителство“ в дирекция ”Правосъдие, нормотворчество и проекти” в Министерството на правосъдието;

 

Членове:

Десислава Гьошева – началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в Министерството на правосъдието;

Росен Кожухаров – началник на отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване и канцелария“ в Министерството на правосъдието;

Георги Спасов – старши експерт в дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ в Министерството на правосъдието;

Петя Цинцова – младши експерт в отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване и канцелария“ в Министерството на правосъдието.

 

Лице за контакт от комисията:

Георги Спасов

Телефон за контакти: 02/ 9237 359

E-mail: g.spasov@justice.government.bg

Връзки

Министерство на правосъдието: www.justice.government.bg 

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления: www.compensation.bg